Adatkezelési tájékoztató
INTAGER Kft.
2019

Tartalom

Bevezető

Adatkezelő

Fogalma

Érintet

Személyes adat

Adatkezelő

Ügyfél

Látogató

Munkavállaló

Személyes adat kapcsán érintett

Nem személyes adat kapcsán érintett

Adatfeldolgozás

Adatkezelés

Hozzájárulás

Adatmegsemmisítés

Adattörlés

Adatállomány

Szerződés

Munkaszerződés

Hírlevél adatbázis

Honlapok

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelés célja

Adatkezelés célja az Ügyfelek esetében

Adatkezelés célja Munkavállalók esetében

A kezelt adatok köre

Látogatók esetében

Cookie-k és naplózott tevékenységi adatok

Hírlevél adatbázisban kezelt adatok

Árajánlat kérés során átadott adatok

Ügyfelek esetében

Cookie-k és naplózott tevékenységi adatok

Hírlevél adatbázisban kezelt adatok

További árajánlat kérés során átadott adatok

Ügyfelek ügyviteli rendszerben és az ügyviteli rendszer értékesítési felületén tárolt adatai

Adatkezelés jogalapja

Személyes adatok esetében

Nem személyes adatok esetében

Az adatkezelés folyamata

Látogatók esetében

Cookie-k használata során rögzített adatok

Nyilvántartott adatok a hírlevél adatbázisban

Árajánlat kérés során megadott adatok

Az Ügyfelek által megadott adatok kezelése

Cookie-k használata során rögzített adatok

Nyilvántartott adatok a hírlevél adatbázisban

Árajánlat kérés során megadott adatok

Ügyvitel

Adatbiztonság

Adatkezelők és adatfeldolgozók köre

Adatkezelő

Adatfeldolgozó

Könyvelő  

Szerver hosting szolgáltató

Hírlevél szolgáltató

Személyes adat kapcsán érintettek, Nem személyes adat kapcsán érintettek és a Munkavállalók jogai

Hozzáféréshez való jog

Helyesbítéshez való jog

Korlátozáshoz és törléshez való jog

Teljesítés

Jogsértés személyes adat kapcsán

Jogsértés nem személyes adat kapcsán

Vegyes és záró rendelkezések

Egyoldalú módosítás

Adatátadás

Jogosulatlan harmadik fél adatai

 

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Akt.) célja a személyes adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos rendelkezések rögzítése könnyen hozzáférhető formában, tömören, érthetően az Érintettek részére.

Adatkezelő

Társaság neve: INTAGER Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Társaság székhelye: Magyarország, 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 67. 8.em 2.

Levelezési címe: Magyarország, 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 67. 8.em 2.

E-mail címe: info@intager.com

Telefonszáma: +36 (70) 702 7632

Honlapja: www.intager.com

Adatvédelmi tisztviselő neve: Tallódi Márk

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: mark.tallodi@gmail.com

Fogalmak

Érintett

Közvetve vagy közvetlenül azonosítható természetes személy bármely személyes adat alapján, például: név, azonosító jel, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemző

Személyes adat

Bármely adat, amely kapcsolatba hozható az Érintettel és abból azonosítható az Érintett.

Adatkezelő

Az a természetes személy vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket hoz és végrehajt vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó

Az a természetes személy vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Adatkezelő utasítására személyes adatokat kezel.

Ügyfél

Aki az INTAGER Kft.-vel üzleti céllal lép kapcsolatba termékeit és/vagy szolgáltatásait igénybe veszi, érdeklődik irántuk, ajánlatot tesz vagy kér vagy a honlapját, Facebook oldalát, LinkedIn oldalát, YouTube csatornáját, Messenger platformját, Instagram oldalát, Whatsapp platformját ezzel kapcsolatban használja. Adatkezelőnek, Munkavállalónak nem minősülő személy. Az ügyfél lehet Személyes adat kapcsán érintett vagy Nem személyes adat kapcsán érintett.

Látogató

Az a személy, aki nem üzleti céllal lép kapcsolatba az INTAGER Kft.-vel vagy honlapját, Facebook oldalát, LinkedIn oldalát, YouTube csatornáját, Messenger platformját, Instagram oldalát, Whatsapp, Skype, Snapchat platformját nem ezzel a céllal böngészi és használja. Adatkezelőnek, Munkavállalónak nem minősülő személy. A Látogató lehet Személyes adat kapcsán érintett vagy Nem személyes adat kapcsán érintett.

Munkavállaló

Az INTAGER Kft-vel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy.

Személyes adat kapcsán érintett

Azonosított vagy azonosítható természetes személy, bármely információ alapján. Személyes adat kapcsán érintett az a személy, akiről a Látogató, Ügyfél vagy Munkavállaló személyes adatot közöl az Adatkezelővel. Személyes adat kapcsán érintett még az a Munkavállaló, akinek személyes adatait, mint munkáltató kezeli az INTAGER Kft.
A Személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Látogatók, Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.

Nem személyes adat kapcsán érintett

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire nem személyes adat vonatkozik vagy akivel az kapcsolatba hozható. Nem személyes adat kapcsán érintettek lehetnek a Látogatók, Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

Hozzájárulás

Megfelelő tájékoztatást követően az Érintett az akaratát önkéntesen, egyértelműen kinyilvánítja, amellyel nyilatkozza vagy más félreérthetetlen módon kifejezi beleegyezését adatainak kezelésére. Amennyiben az Érintett jogszabályi előírásnak megfelelően átadja adatát az Adatkezelőnek és az biztosítja, hogy azokat jogszerűen tudja kezelni minden ezt követő intézkedés nélkül hozzájárulásnak minősül.

Adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó fizikai megsemmisítése.

Adattörlés

Az adatok törlése, a helyreállításuk a továbbiakban nem lehetséges.

Adatállomány

Egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Szerződés

Az Ügyfél és az INTAGER Kft. között létrejövő jogi nyilatkozat, mely kölcsönösen és egybehangzóan elfogadott mind két fél részéről, így kötelezettség keletkezik a feladatok ellátásra és jogosultság a követelések teljesítésére.

Munkaszerződés

A Munkavállaló és az INTAGER Kft között létrejött jogi nyilatkozat, mely kölcsönösen és egybehangzóan elfogadott mind két fél részéről, amellyel munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keletkezik.

Hírlevél adatbázis

Első sorban e-mail címeket magában foglaló adatállomány. Az Adatkezelő üzemelteti, a hírleveleink címzettjeihez és jövőbeli címzettjeihez tartozó elérhetőségek tárolási és rendszerezési céljából.

Honlapok

Tárhelyen elhelyezett, adott domain tartományhoz tartozó, kódolt digitális felületek összessége. Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya alá esőnek értjük a https://www.intager.com/ és a https://www.intagergames.com/ weboldalakat.

Vonatkozó jogszabályok

Adatkezelő jelen Akt-t – különös tekintettel, de nem kizárólagosan – az alábbiakban

meghatározott jogszabályokkal összhangban alkotja meg:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
 • Magyarország Alaptörvénye;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egységes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.);
 • A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

Az adatkezelés célja

Adatkezelés célja az Ügyfelek esetében

 • A kért és a megfelelő tájékoztatás (pl: árajánlat)
 • Ügyfél azonosítás – szerződéskötéshez és teljesítéshez
 • Az INTAGER Kft. szerződésszerű teljesítése érdekében bekért adatok, információk és iratok begyűjtése és feldolgozása és szerződésszerű teljesítés keretében történő felhasználása.
 • Szerződésszerű teljesítés dokumentálása
 • Számlázás
 • Újbóli adatmegadások minimalizálása új szerződéskötés esetén
 • Hírlevelek küldése és az adatbázisban való szerepeltetés hozzájárulás esetén
 • Statisztikák készítése
 • Az INTAGER Kft. marketingtevékenységének és honlapjának fejlesztése érdekében

Adatkezelés célja Munkavállalók esetében

 • A munkaszerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges adatok a Munkavállaló beazonosítása érdekében
 • Adatszolgáltatások és kifizetések az illetékes hatóságok felé
 • Egyéb munkaviszonyhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettség teljesítése

A Munkavállaló esetében az Intager Kft. az egyes Munkavállalókra vonatkozó Munkaszerződésben taglalja részletesen a személyes adatkezelési irányelveit, valamennyi Munkavállalója felé.

A kezelt adatok köre

Látogatók esetében

Cookie-k és naplózott tevékenységi adatok

A honlapok úgynevezett cookie-kat tartalmaznak, melyeket a Látogató böngészői mentenek el használatkor és szükségesek a honlapok egyes funkcióinak működéséhez. Ezek kis méretű szöveg fájlok melyek a Látogató honlapokon végzett tevékenységeit (továbbiakban: tevékenységi adatok) mentik el és teszik lehetővé a Látogató azonosítását. A cookie-k használatáról a honlapok értesítik a Látogatót, így lehetőségük van cookie-k használatának elutasításához és jóváhagyásához. A cookie elhelyezések nem jelentenek veszélyt a böngészőre és az eszközre sem, vírust nem tartalmaznak.

A tevékenységi adatok egy zárt, informatikai algoritmussal védett rendszer menti és tárolja, amihez kizárólag az Adatkezelő jogosult hozzáférni és az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek.

Hírlevél adatbázisban kezelt adatok

A Látogató a honlapok használatakor vagy vásárlás alkalmával feliratkozhat a hírlevél listára. Az INTAGER Kft. hírlevél lista feliratkozáskor a következő adatokat kéri:

 • név
 • e-mail cím

Árajánlat kérés során átadott adatok

A Látogatónak lehetősége van a https://intager.com honlapon, Facebook oldalán, LinkedIn oldalán, YouTube csatornáján, Messenger platformján, Instagram oldalán, Whatsapp, Skype, Snapchat platformján és e-mailen keresztül  árajánlat kérésre, mely során a következő adatokat kell megadnia:

 • név (kötelező, intager.com-on keresztül)
 • e-mail cím (kötelező, e-mail-en keresztül)
 • telefonszám (opcionális)
 • ország (opcionális)
 • cégnév (opcionális)
 • honlap (opcionális)
 • rövid szöveges üzenet (opcionális)

Ügyfelek esetében

Cookie-k és naplózott tevékenységi adatok

A honlapok úgynevezett cookie-kat tartalmaznak, melyeket az Ügyfél böngészői mentenek el használatkor és szükségesek a honlapok egyes funkcióinak működéséhez. Ezek kis méretű szöveg fájlok melyek az Ügyfél honlapokon végzett tevékenységeit (továbbiakban: tevékenységi adatok) mentik el és teszik lehetővé az Ügyfél azonosítását. A cookie-k használatáról a honlapok értesítik az Ügyfeleket, így lehetőségük van cookie-k használatának elutasításához és jóváhagyásához. A cookie elhelyezések nem jelentenek veszélyt a böngészőre és az eszközre sem, vírust nem tartalmaznak.

A tevékenységi adatok egy zárt, informatikai algoritmussal védett rendszer menti és tárolja, amihez kizárólag az Adatkezelő jogosult hozzáférni és az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek.

Hírlevél adatbázisban kezelt adatok

Az Ügyfélnek a vásárlás alkalmával feliratkozhat a hírlevél listára. Az INTAGER Kft. hírlevél lista feliratkozáskor a következő adatokat kéri:

 • név
 • e-mail cím

További árajánlat kérés során átadott adatok

Az Ügyfélnek lehetősége van a https://intager.com honlapon további árajánlat kérésre, mely során a következő adatokat kell megadnia:

 • név (kötelező)
 • e-mail cím (kötelező)
 • telefonszám (opcionális)
 • ország (opcionális)
 • cégnév (opcionális)
 • honlap (opcionális)
 • rövid szöveges üzenet (opcionális)

Ügyfelek ügyviteli rendszerben és az ügyviteli rendszer értékesítési felületén tárolt adatai

Az Adatkezelő saját ügyviteli rendszerében az Ügyfelek az alábbi adatokat tárolja:

 • cégnév
 • cím
 • kapcsolattartó neve
 • kapcsolattartó telefonszáma
 • kapcsolattartó e-mail címe
 • szerződéskötéshez szükséges egyéb adatok
 • szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok (pl: számlázás, szállítási adatok)

Adatkezelés jogalapja

Személyes adatok esetében

Személyes adatot az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásával kezel, melyet az Érintett bármikor visszavonhat.

Személyes adat kezelésének további jogalapja, ha a személyes adat szükséges olyan szerződés teljesítéséhez melyben érintett legalább az egyik fél annak kapcsán vagy a szerződés megkötését megelőzően az ő kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Jogszabály írja elő továbbá néhány személyes adat kezelést (pl: számlázáshoz szükséges adatok).

Nem személyes adatok esetében

Az adatkezelés a Látogató, az Ügyfél vagy Munkavállaló azon nyilatkozatán alapul, amely szerint az átadott adatokat az Adatkezelő jogszerűen kezeli.

Az adatkezelés folyamata

Látogatók esetében

Cookie-k használata során rögzített adatok

A tevékenységi adatok egy zárt, informatikai algoritmussal védett rendszer menti és tárolja, amihez kizárólag az Adatkezelő jogosult hozzáférni és az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek.

Az Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli az adatokat. Az adatkezelés szükségességének vizsgálatát pedig legfeljebb 3 évente felülvizsgálja és dokumentálja, amelyet maximum 5 évig megőriz.

Nyilvántartott adatok a hírlevél adatbázisban

A Látogató a fenti adatainak az INTAGER Kft hírlevél adatbázisában történő kezeléséhez és rögzítéséhez a honlap használatakor vagy szerződéskötéskor önkéntesen és egyértelműen kell hozzájárulnia.

Az előző pontban foglaltakhoz hasonlóan a hírlevél adatbázis is zárt rendszerben kezeli az adatokat. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, nem adja át benne szereplő adatállományt illetéktelen harmadik félnek és nyilvánosságra sem hozza. Leiratkozás esetén az Adatkezelőtől elvárható legrövidebb módon törlésre kerülnek a Látogatóhoz kapcsolódó adatok a hírlevél adatbázisból.

Árajánlat kérés során megadott adatok

A kapcsolatfelvétel és/vagy árajánlat kérés során megadott adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az így megadott adatokat egy zárt, informatikai algoritmussal védett rendszer menti és tárolja, amihez kizárólag az Adatkezelő jogosult hozzáférni és az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek.

Amennyiben az adatmegadás papír alapon rögzül, úgy az Adatkezelő biztonság technikailag megfelelően zárható épületben található helységben, rendszerezetten őrzi és ahhoz csak az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek jogosultak hozzáférni.

Az Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli az adatokat. Az adatkezelés szükségességének vizsgálatát pedig legfeljebb 3 évente felülvizsgálja és dokumentálja, amelyet maximum 5 évig megőriz.

A telefonos, e-mail és facebook kapcsolatfelvétel során az adatkezelés jogalapja, hogy az adatok kezelését a Látogató kérte, szerződést megelőző lépések megtételéhez szükségesek. Az ilyen adatokat az Adatkezelő válasz megadását követően az Érintett írásos kérésére törli, vagy megsemmisíti.

Az Ügyfelek által megadott adatok kezelése

Cookie-k használata során rögzített adatok

A tevékenységi adatok egy zárt, informatikai algoritmussal védett rendszer menti és tárolja, amihez kizárólag az Adatkezelő jogosult hozzáférni és az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek.

Az Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli az adatokat. Az adatkezelés szükségességének vizsgálatát pedig legfeljebb 3 évente felülvizsgálja és dokumentálja, amelyet maximum 5 évig megőriz.

Nyilvántartott adatok a hírlevél adatbázisban

Az Ügyfél a fenti adatainak az INTAGER Kft hírlevél adatbázisában történő kezeléséhez és rögzítéséhez a honlap használatakor vagy szerződéskötéskor önkéntesen és egyértelműen kell hozzájárulnia.

Az előző pontban foglaltakhoz hasonlóan a hírlevél adatbázis is zárt rendszerben kezeli az adatokat. A Adatkezelő kifejezetten vállalja, nem adja át benne szereplő adatállományt illetéktelen harmadik félnek és nyilvánosságra sem hozza. Leiratkozás esetén az Adatkezelőtől elvárható legrövidebb módon törlésre kerülnek a Látogatóhoz kapcsolódó adatok a hírlevél adatbázisból.

Árajánlat kérés során megadott adatok

A kapcsolatfelvétel és/vagy árajánlat kérés során megadott adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az így megadott adatokat egy zárt, informatikai algoritmussal védett rendszer menti és tárolja, amihez kizárólag az Adatkezelő jogosult hozzáférni és az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek.

Amennyiben az adatmegadás papír alapon rögzül, úgy az Adatkezelő biztonság technikailag megfelelően zárható épületben található helységben, rendszerezetten őrzi és ahhoz csak az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek jogosultak hozzáférni.

Az Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli az adatokat. Az adatkezelés szükségességének vizsgálatát pedig legfeljebb 3 évente felülvizsgálja és dokumentálja, amelyet maximum 5 évig megőriz.

A telefonos, e-mail és facebook kapcsolatfelvétel során az adatkezelés jogalapja, hogy az adatok kezelését a Látogató kérte, szerződést megelőző lépések megtételéhez szükségesek. Az ilyen adatokat az Adatkezelő a válasz megadását követően az Érintett írásos kérésére törli, vagy megsemmisíti.

Ügyvitel

A fenti adatok tárolására az Adatkezelő ügyviteli rendszert működtet a szerződéskötések elősegítése érdekében.

Az Ügyfél a szerződéskötéshez szükséges adatokat telefonon vagy e-mailben is átadhatja az Adatkezelőnek.

Az adatkezelés jogalapja, hogy az Ügyfél által kért, szerződéskötést megelőző lépésekhez szükségesek.

Az Ügyfél hozzájárulhat a szerződéskötés során az adatok kezeléséhez. Amennyiben nem történik szerződéskötés az Ügyfél és az Adatkezelő között, az Adatkezelő maximum 5 évig tárolja azokat.

Az ilyen adatok egy zárt, informatikai algoritmussal védett rendszer menti és tárolja, amihez kizárólag az Adatkezelő jogosult hozzáférni és az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek.

Az Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli az adatokat. Az adatkezelés szükségességének vizsgálatát pedig legfeljebb 3 évente felülvizsgálja és dokumentálja, amelyet maximum 5 évig megőriz.

Adatbiztonság

Az fenti adatokat, informatikai algoritmussal védett rendszer menti és tárolja, amihez kizárólag az Adatkezelő jogosult hozzáférni és az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek.

Amennyiben az adatmegadás papír alapon rögzül, úgy az Adatkezelő biztonság technikailag megfelelően zárható épületben található helységben, rendszerezetten őrzi és ahhoz csak az „Az adatkezelők és feldolgozók körének” „Adatkezelők” pontjában megjelölt személyek jogosultak hozzáférni.

Az adatkezelő a tőle elvárható módon minden szükséges és ésszerű lépést megtesz a kezelt adatok biztonsága érdekében, úgy, mint jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, megváltoztatás, törlés, nyilvánosságra hozatal, megsemmisítés, sérülés, alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenség.

Adatkezelők és adatfeldolgozók köre

Adatkezelő

A fent megfogalmazott kezelt adatok feldolgozására, tárolására, illetve kezelésére és megismerésére kizárólag az INTAGER Kft. és a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek jogosultak (továbbiakban: Adatkezelő). A meghatározott célokon túl az Adatkezelő az adatokat nem használja.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő Adatfeldolgozókat alkalmaz bizonyos jogszabályokban és szerződésekben rögzített kötelezettségeinek teljesítése érdekében.

Könyvelő

Könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében az Adatkezelő a következő könyvelőt (továbbiakban: Könyvelő) alkalmazza:

név: ADÓTERV Kft.
képviselő: Pauer Dóra
elérhetőség: adot-terv@ado-terv.hu

A Könyvelő részére az Adatkezelő kizárólag a könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében és kizárólag azzal kapcsolatos nyújt át adatokat. A Könyvelő az adatokat kizárólag az ide tartozó jogszabályban meghatározott ideig tárolja.

Szerver hosting szolgáltató

Szerver hosting szolgáltatással az Adatkezelő az alábbi szolgáltatót (továbbiakban: Szerver hosting szolgáltató) bízza meg:

név: DotRoll Kft.
képviselő: Komáromi Zsolt György
elérhetőség: dpo@dotroll.com

A Szerver hosting szolgáltató az adatokra nem lát rá és velük egyéb műveletet nem végez, kizárólag szerver hosting szolgáltatás végez. Az adatfeldolgozást kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig folytatja.

Hírlevél szolgáltató

Hírlevél szoftver és levelezési rendszer szolgáltatással az Adatkezelő az alábbi szolgáltatót (továbbiakban: Hírlevél szolgáltató) bízza meg:

név: The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
képviselő: Meghan Farmer
elérhetőség: dpo@Mailchimp.com

A honlapunkon keresztül hírlevél feliratkozáskor megadott adatok közvetlenül a Hírlevél szolgáltató adatbázisába kerülnek. Egyéb módon történő feliratkozás estén az Adatkezelő saját maga tölti fel az adatokat a Hírlevél szolgáltató adatbázisába.

A Hírlevél szolgáltató kizárólag a hírlevél szoftver és levelezési szerver szolgáltatás ellátásához szükséges módon és mértékben adatfeldolgozást végez. Egyéb műveletet nem végez.

A Hírlevél szolgáltató az adatfeldolgozást kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig folytatja.

Helyi képviselők

Helyi képviselettel az Adatkezelő az alábbi szolgáltatókat (továbbiakban: Helyi szolgáltatók) bízza meg:

név: Action Distribution SAS. (Franciaország, Belgium)
képviselő: Patrice Guigou
elérhetőség: patrice@action-distribution.com

név: Vuurlinie Beverwijk Import Ltd. (Benelux államok, Németország)
képviselő: Bas Mensink
elérhetőség: intager@vuurliniebevrwijk.nl

név: Extreme Sports LLP (Szingapur)
képviselő: Ben Seow
elérhetőség: sales@paintballersworld.com

név: Black Hawk Laser Games Ltd (Egyesült Királyság)
képviselő: Paul Farry
elérhetőség: uk@intager.com

Kapcsolatba lépés, árajánlat kérés, honlap használat esetén az Adatkezelő hozzáférést biztosít, Helyi képviselőinek, azon személyes adatokhoz, melyek a megfelelő kiszolgálás nyújtását segítik.

A Helyi képviselők kizárólag az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban kezel adatot.

Személyes adat kapcsán érintettek, Nem személyes adat kapcsán érintettek és a Munkavállalók jogai

Hozzáféréshez való jog

A fenti személyek és szervezetek bármikor kérhetik az Adatkezelőt, hogy rendelkezésükre bocsátsa a rájuk vonatkozó adatokat és azok kezelésével kapcsolatos információkat. Joguk van ezen adatokat és információkat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni. Kérhetik továbbá, hogy az Adatkezelő más Adatkezelőnek továbbítsa az adatokat, ha ez az adatkezelés célját nem hátráltatja.

Helyesbítéshez való jog

A rájuk vonatkozó adatok kiegészítésre és helyesbítésére a fenti személyek és szervezetek bármikor kérhetik az Adatkezelőt.

Korlátozáshoz és törléshez való jog

A rájuk vonatkozó adatok korlátozását és törlését a fenti személyek és szervezetek bármikor kérhetik az Adatkezelőt. Kivételek ez alól a kötelező adatkezelés körébe eső adatok.

Teljesítés

Az Adatkezelő a tőle elvárható legrövidebb idő alatt, de a kérelem kézhezvételétől számítva legkésőbb 25 napon belül köteles a kérelmeket teljesíteni, vagy értesíteni a fenti személyeket/szervezeteket az elutasításról és annak indokairól továbbá a jogorvoslati lehetőségekről.

Jogsértés személyes adat kapcsán

A Személyes adat kapcsán érintettek és személyes adataik kapcsán a Munkavállalók az előbbi jogaik megsértése esetén

 • az Adatkezelőhöz
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)
 • Lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes törvényszékhez

fordulhatnak.

Jogsértés nem személyes adat kapcsán

A Nem személyes adat kapcsán érintett és az Adatkezelő között felmerült adatkezelési jogvitát elsődlegesen közös úton és egyezményesen rendezik. Eredménytelen egyeztetés után a Nem személyes adat kapcsán érintett a Polgári perrendtartásról szóló törvényben taglalt szabályok alapján fordulhat bírósághoz.

Vegyes és záró rendelkezések

Egyoldalú módosítás

Az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Akt.-t, a Látogatók, Ügyfelek és Munkavállalók előzetes értesítése mellett. Az Adatkezelési Tájékoztató érdemi módosítása esetén az adatkezelés jogszerűségéhez – annak szükségessége esetén – a hozzájárulást Adatkezelőnek ismét be kell szereznie. Az Adatkezelő mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóját honlapján teszi közzé.

Adatátadás

Sem a Látogató, sem az Ügyfél és a Munkavállaló sem adhat át olyan adatot az Adatkezelőnek, ami harmadik fél és/vagy az Adatkezelő jogát, illetve jogos érdekeit sérti.

Jogosulatlan harmadik fél adatai

Az adatkezelő a Látogató, az Ügyfele vagy a Munkavállaló jognyilatkozatait és hírlevél feliratkozását semmisnek tekintheti, abban az esetben, ha a Látogató, az Ügyfél vagy a Munkavállaló harmadik fél adatait jogosulatlan módon adta meg.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 14 számozott oldalból áll és azt az INTAGER Kft. alapvető dokumentumként elfogadta.

Budapest, 2019.04.02.